Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

1. Avtalens omfang

1.1 Denne avtalen regulerer forholdet mellom Leverandøren og Kunden vedrørende utvikling, design, drift, support, SEO-tjenester. annonsering, kulturarbeid og andre tjenester levert av Leverandøren.

1.2 “Leverandøren” er identifisert som Launchpoint Torbjørn Kristensen med organisasjonsnummer 921 813 066.

1.3 “Kunden” er personen eller firma, fysisk eller juridisk som inngår denne avtalen.

2. Avtaleforholdet

2.1 Avtaleinngåelse: Avtaleforholdet trer i kraft når Kunden har akseptert en skriftlig avtale gjennom bestillingsskjema, e-post, telefon eller ved å betale fakturaen for tjenesten, hvor det henvises til Leverandørens vilkår.

2.2 Varighet: Avtaleforholdets varighet avhenger av den spesifikke tjenesten som er avtalt. Kunden vil motta informasjon om avtaleperioden i den relevante avtalen. Med mindre annet er spesifisert, gjelder følgende prinsipper:

– Andre tjenester, inkludert nettsideutvikling, design, SEO-tjenester, annonsering og kulturarbeid: Varigheten vil bli spesifisert i den relevante avtalen og kan variere avhengig av tjenestens art.

2.3 Oppsigelse: Kunden har rett til å si opp avtalen skriftlig i samsvar med vilkårene som er spesifisert i den aktuelle avtalen. Ved mislighold av økonomiske forpliktelser fra Kundens side kan Leverandøren si opp avtalen i henhold til vilkårene i den relevante avtalen. Kunden er ansvarlig for å betale gjeldende webhotell- og domeneavgifter hvis avtalen sies opp midt i en faktureringsperiode. Leverandøren gir ikke refusjon for allerede innbetalte beløp. Dersom ikke annet er spesifisert, gjelder følgende prinsipper:

– SEO og annonsering i Google/Facebook Ads: Avtaleforholdet kan sies opp skriftlig, med en oppsigelsesperiode på 3 måneder før avtalen avsluttes.

3. Betaling

3.1 Faktureringsperiode: Fakturering skjer løpende ved hel eller delvis levering av tjenester, med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom Partene.

3.2 Fakturaspesifikasjon: Alle fakturaer skal være tydelig og tilstrekkelig spesifisert, slik at Kunden kan foreta en korrekt kontroll av dem. Timepriser og antall registrerte timer skal spesifiseres i fakturaen.

3.3 Forfallsdato: Med mindre annet er angitt eller avtalt mellom Partene, skal alle fakturaer forfalle til betaling 14 dager fra fakturadato.

3.4 Valuta: Med mindre annet er angitt eller avtalt mellom Partene, er alle priser oppgitt i og skal betales i norske kroner.

3.5 Timepris: Ordinær timepris er kr. 990,-. Denne prisen rabatteres ved ulike driftsavtaler. Helt spesielle priser gjelder frivillige foreninger og kan rabatteres med opptil 50%.

3.6 Timeføring: Minste tidsenhet er 15 minutter. Det føres 15 minutter per påbegynte kvarter.

4. Support

Leverandøren tilbyr fri support på e-post, telefon og chat inntil en viss begrensning som er beskrevet i tjenesten. Når denne tiden er brukt opp gjelder timepris.

Dersom det oppstår problemer relatert til standard funksjonalitet på nettstedet, vil vi gjøre så godt vi kan med å løse dette gratis, gjerne gjennom å guide Kunden med å løse problemet på egenhånd. Dersom feilen enkelt lar seg løse så gjør vi dette inkludert i abonnementet.

Med drift- og supportavtale basic eller høyere besvares e-post, telefon og chat innenfor hverdager kl. 08.00-20.00 og helger 10.00-20.00, ellers gjelder normal åpningstid 08.00-15.30.

Alle henvendelser per e-post og chat skal besvares så fort som mulig.

5. Vilkår og betingelser spesifikt vedr. utvikling og design av nettside/nettbutikk

5.1 Leveranse av Nettsider/Nettbutikk

Leverandøren skal levere nettsider/nettbutikk i henhold til de spesifikasjoner og krav som er avtalt mellom Leverandøren og Kunden. Kunden forplikter seg til å gi nødvendig informasjon, innhold og tilbakemeldinger som er nødvendige for å fullføre prosjektet innenfor avtalt tidsramme.

5.2 Revisjoner og Endringer

Kunden har rett til å be om revisjoner og endringer i design og funksjonalitet i henhold til prosjektavtalen. Slike revisjoner og endringer kan påvirke leveringstiden og kostnadene, og de vil bli spesifisert i en skriftlig endringsavtale.

5.3 Eierskap og Rettigheter

Med mindre annet er skriftlig avtalt, vil Kunden eie rettighetene til nettsider/nettbutikk som er utviklet av Leverandøren etter full betaling er mottatt. Leverandøren kan beholde en kopi av koden og designelementer for fremtidig referanse og vedlikehold.

5.5 Tredjepartsressurser

Dersom tredjepartsressurser, som plugins eller biblioteker, benyttes i utviklingen av nettsider/nettbutikk, kan de være underlagt egne lisensvilkår og betingelser. Kunden er ansvarlig for å overholde disse vilkårene.

5.6 Ansvar og Ansvarsfraskrivelse

Leverandøren vil gjøre rimelige anstrengelser for å sikre at nettsider/nettbutikk fungerer som forventet. Likevel kan Leverandøren ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som oppstår som følge av tekniske feil, virus, hacking eller andre uforutsette hendelser som er utenfor Leverandørens kontroll.

Dette reviderte punktet 5 gir en mer detaljert oversikt over vilkår og betingelser som er spesifikke for utvikling og design av nettsider/nettbutikk. Det dekker emner som leveranse, revisjoner, eierskap, vedlikehold og support, bruk av tredjepartsressurser og ansvarsfraskrivelse, og gir en klarere veiledning for Kunden og Leverandøren i denne sammenhengen.

7. Vilkår og betingelser spesifikt vedr. SEO og annonsering i Google/Facebook Ads

7.1 SEO-tjenester

7.1.1 Leverandørens forpliktelser

a. Leverandøren vil utføre SEO-tjenester for å forbedre nettstedets rangering i søkemotorresultatene, som angitt i den spesifikke avtalen.

b. Leverandøren vil utføre nødvendig søkeordsanalyse, optimalisere nettstedets innhold, meta-beskrivelser, tittel-tags og annen relevant SEO-optimalisering.

c. Leverandøren vil gi månedlige rapporter som viser fremgangen i SEO-arbeidet og nettstedets rangering i søkeresultatene.

7.1.2 Kundens forpliktelser

a. Kunden skal gi Leverandøren tilgang til nødvendig informasjon og ressurser som kreves for å utføre SEO-tjenestene, inkludert tilgang til nettstedet, webanalyse og andre relevante verktøy.

b. Kunden er ansvarlig for å følge de anbefalte endringene og retningslinjene som Leverandøren gir for å optimalisere nettstedet for SEO.

c. Kunden må gi nødvendig støtte og samarbeide med Leverandøren for å oppnå de avtalte SEO-målene.

7.2 Annonsering i Google og Facebook Ads

7.2.1 Leverandørens forpliktelser

a. Leverandøren vil administrere annonseringskampanjer på Google Ads og Facebook Ads i tråd med Kundens målsettinger og budsjetter, som avtalt i den spesifikke avtalen.

b. Leverandøren vil overvåke og optimalisere annonseringskampanjene for å oppnå best mulige resultater, inkludert klikkfrekvens (CTR), konverteringsfrekvens og kostnadseffektivitet.

c. Leverandøren vil gi månedlige rapporter som viser resultater, kostnader og ytelse for annonseringskampanjene.

7.2.2 Kundens forpliktelser

a. Kunden skal definere målsettinger og budsjetter for annonseringskampanjene i samarbeid med Leverandøren.

b. Kunden skal gi nødvendig tilgang til Google Ads og Facebook Ads-kontoer for å administrere annonseringskampanjene.

c. Kunden er ansvarlig for å følge eventuelle retningslinjer og retningslinjer som er gitt av Leverandøren for optimal annonseringsytelse.

d. Kunden skal raskt gi nødvendig informasjon, inkludert endringer i målsettinger, budsjetter og kampanjedetaljer, for å sikre jevn utførelse av annonseringskampanjene.

Disse vilkårene og betingelsene regulerer forholdet mellom Kunden og Leverandøren når det gjelder SEO-tjenester og annonsering i Google og Facebook Ads. Eventuelle ytterligere detaljer og spesifikke mål kan spesifiseres i den spesifikke avtalen mellom Partene.

8. Endringer i generelle vilkår, leveranser og priser

8.1 Endringer av Generelle vilkår

Endringer i de Generelle vilkårene skal være skriftlige og krever aksept fra begge Parter.

8.2 Endringer i Leveransene

Leverandøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Leveransene, inkludert å fullstendig eller delvis kansellere en Leveranse. Dette kan også inkludere endringer i tjenester og funksjonaliteter som tilbys. Leverandøren vil varsle Kunden om slike endringer, og endringene trer i kraft innen en måned etter varsling.

8.3 Endringer i Priser

Leverandøren kan foreta endringer i priser for tjenester og Leveranser. Endringer i priser vil bli varslet til Kunden, og endringene trer i kraft innen en måned etter varsling.

8.4 Valutajustering og Indeksreguleringer

Leverandøren har rett til å justere priser som følge av valutakurser og indeksreguleringer uten spesifikk varsel til Kunden.

8.5 Betaling av Endringer i Tjenester

Hvis Kunden ønsker å endre de avtalte Tjenestene, og dette fører til endringer i Leveranseomfanget, har Leverandøren rett til å kreve endringer i godtgjørelse og/eller tidsplaner som følge av slike endringer.

8.6 Endringer fra IT-produsenten og Leverandøren

Endringer som kommer fra IT-produsenten og Leverandøren, som for eksempel endringer i Leveransene, inkludert endringer i skytjenesters funksjonalitet eller vilkår for bruk, skal være bindende for Kunden og kan påvirke Kundens bruk av Leveransene. Kunden vil bli varslet om slike endringer i rimelig tid før de trer i kraft.

Dette reviderte punktet 9 gir en mer klar og strukturert oversikt over endringer i Generelle Vilkår, Leveranser og Priser. Det spesifiserer også tidslinjer for når endringene trer i kraft og gir informasjon om hvordan endringer i tjenester og priser håndteres.

9. Mislighold

Begge parter kan si opp avtaleforholdet med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold.

10. Ansvarsfraskrivelse

Leverandøren har ikke ansvar for feil eller mangler ved utvidelser eller endringer som kunden selv har lagt inn. Tilsvarende gjelder for feil og mangler i kjernefunksjonaliteten til WordPress eller annen software levert av tredjepart. Leverandøren vil imidlertid bistå i arbeidet med gjenoppretting av websiden ved eventuelle feilsituasjoner.

11. Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

12. Tvisteløsning

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen eller på annet grunnlag skal behandles etter norsk rett. Tvist mellom Partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Oppnås ikke en løsning, skal bedriftens eiendoms verneting gjelde. Du aksepterer Vestfold tingrett som Verneting.

Oppdatert: 28.12.2023

Skroll til toppen